Hàm boolval() trong PHP

Hàm boolval() sẽ trả về giá trị logic của biến(TRUE hoặc FALSE);

Cú pháp

Cú pháp: boolval($var);

Trong đó:

  • $var là biến cần lấy giá trị logic.

Ví dụ

Code
echo ((boolval(40)) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval(0)) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval('0')) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval('add')) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';

Kết quả
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP