Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm boolval() trong PHP

Hàm boolval() sẽ trả về giá trị logic của biến(TRUE hoặc FALSE);

Cú pháp

Cú pháp: boolval($var);

Trong đó:

  • $var là biến cần lấy giá trị logic.

Ví dụ

Code
echo ((boolval(40)) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval(0)) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval('0')) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';
echo ((boolval('add')) ? 'TRUE' : 'FALSE') . '<br />';

Kết quả
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP