Hàm chown() trong PHP

Hàm chown() sẽ thay đổi chủ sở hữu của file.

Cú pháp

Cú phápchown( $filename, $user);

Trong đó:

 • $filename là đường dẫn tới file.
 • $user là tên user, chủ sở hữu mới của file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thực hiện thành công và trả về False nếu thất bại.

Ví dụ

Đây là ví dụ về hàm chown() mình lấy từ trang chủ php.net:

Code
// File name and username to use
$file_name= "foo.php";
$path = "/home/sites/php.net/public_html/sandbox/" . $file_name ;
$user_name = "root";

// Set the user
chown($path, $user_name);

// Check the result
$stat = stat($path);
print_r(posix_getpwuid($stat['uid'])

Kết quả
Array
(
  [name] => root
  [passwd] => x
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [gecos] => root
  [dir] => /root
  [shell] => /bin/bash
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP