Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm chunk_split() trong PHP

Hàm chunk_split() trong PHP để tách chhuỗi thành từng phần nhỏ. Như kiểu mình mua 1 cái xúc xích, cắt ra cho nó vừa miếng để đem dán (xin lỗi anh em nào học code đêm nhé =] ). mà bạn lại lười nên đã mua một cái máy cắt tên là chunk_split() . Cái máy này hoạt động như thế nào?

Xem ví dụ:

echo chunk_split("freetuts.net", 1, "-");

Kết quả: f-r-e-e-t-u-t-s-.-n-e-t-

Xem ví dụ các bạn có thể thấy cú pháp của chunk_sllit() , freetuts.net là chuỗi muốn cắt nhỏ (cái xúc xích đó), 1 là khoảng cách cắt chuỗi tức là cứ 1 ký tự thì cắt 1 phát rồi thêm dấu - vào. Dấu gạch ngang - để chèn vào chỗ cắt. Như vậy có thể hiểu là cứ mỗi một ký tự sẽ cắt ra rồi chèn dấu gạch ngang "-" vào. Tương tự bạn có thể thay các giá trị string hay tham số mà bạn muốn.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP