Hàm copy() trong PHP

Hàm copy() sẽ sao chép nội dung của file này và ghi đè lên nội dung của file khác.

Cú pháp

Cú phápcopy($source, $to, $context);

Trong đó:

  • $source là file cần sao chép nội dung.
  • $to là đường dẫn( path) của file sẽ nhận nội dung của $source.
  • $context là nội dung được khởi tạo từ hàm stream_context_create().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu sao chép thành công và trả về False nếu thất bại.

Ví dụ

Sử dụng hàm copy() để sao chép nội dung file test.txt:

Code
$file = 'test.txt';
$newfile = 'example.txt';
copy($file, $newfile);

sau khi chạy bạn mở file example.txt sẽ thấy nội dung giống với file test.txt

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net