Hàm count() trong PHP

Hàm count() sẽ đếm số phần tử trong mảng. Hàm sẽ trả về số nguyên là số phần tử trong mảng.

Cú pháp

Cú phápcount($array);

Trong đó:

 • $array là mảng cần đếm.

Ví dụ

Code
$array = array(
  'php',
  'java',
  'css',
  'html',
  );

echo count($array);

Kết quả
4

Kết quả nhận về là 4, cũng là số phần tử của mảng $array.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

CopyAMP code " });

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP