Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm count() trong PHP

Hàm count() sẽ đếm số phần tử trong mảng. Hàm sẽ trả về số nguyên là số phần tử trong mảng.

Cú pháp

Cú phápcount($array);

Trong đó:

 • $array là mảng cần đếm.

Ví dụ

Code
$array = array(
  'php',
  'java',
  'css',
  'html',
  );

echo count($array);

Kết quả
4

Kết quả nhận về là 4, cũng là số phần tử của mảng $array.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP