Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date_add() trong PHP

Hàm date_add() sẽ cộng thêm một khoảng thời gian nhất định vào một đối tượng thời gian nào đó.

Cú pháp

Cú phápdate_add( $object, $interval);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian, $object là kết quả trả về của hàm date_create().
  • $interval là khoảng thời gian cần thêm, Thực chất $interval cũng là một đối tượng DateInterval.

Kết quả trả về

Hàm trả về một đối tượng thời gian nếu thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_add():

Code
$date = date_create('2017-4-30');
date_add($date, date_interval_create_from_date_string('10 days'));
echo date_format($date, 'Y-m-d');

Kết quả
2017-05-10

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP