Hàm date_create() trong PHP

Hàm date_create() sẽ tạo một đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápdate_create( $time);

Trong đó:

  • $time là chuỗi quy định thời gian, mặc định $time sẽ là thời gian hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu thực hiện thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_create():

Code
$date = date_create('30-04-2017');
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

Kết quả
DateTime Object
(
    [date] => 2017-04-30 00:00:00.000000
    [timezone_type] => 3
    [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP