Home > PHP Function > Date / Time function > date_create_from_format()

Hàm date_create_from_format() trong PHP

Hàm date_create_from_format() sẽ tạo một đối tượng thời gian dựa vào chuỗi thời gian và định dạng tương ứng được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdate_create_from_format( $format, $string);

Trong đó:

  • $format là định dạng thời gian giống với định dạng của chuỗi $string.
  • $string là chuỗi thời gian.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu thành công, hoặc sẽ trả về FALSE nếu chạy hàm thất bại.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_create_from_format():

Code
$date = date_create_from_format('j-M-Y', '30-APR-2017');
echo "<pre>";
print_r($date);
echo "</pre>";

Kết quả
DateTime Object
(
    [date] => 2017-04-30 15:57:17.000000
    [timezone_type] => 3
    [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)

Tham khảo; php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP