Hàm date_date_set() trong PHP

Hàm date_date_set() sẽ đặt lại thời gian cho đối tượng thời gian truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdate_date_set( $object, $year, $month, $day);

Trong đó:

 • $object là đối tượng thời gian.
 • $year là tham số thuộc kiểu số nguyên quy định năm.
 • $month là tham số thuộc kiểu số nguyên quy định tháng.
 • $day là tham số thuộc kiểu số nguyên quy định ngày.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu hàm chạy thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_date_set():

Code
$date = date_create();
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

date_date_set($date, 1996, 02, 27);
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

Kết quả
DateTime Object
(
  [date] => 2017-05-01 16:15:09.000000
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)
DateTime Object
(
  [date] => 1996-02-27 16:15:09.000000
  [timezone_type] => 3
  [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh
)

Tham khảo: php.net

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP