Hàm date_diff() trong PHP

Hàm date_diff() sẽ so sánh hai đối tượng thời gian với nhau. Cụ thể, hàm sẽ tính xem khoảng thời gian giữa 2 đối tượng thời gian đó là ba nhiêu.

Cú pháp

Cú phápdate_diff($date1, $date2);

Trong đó:

  • $date1, $date2 là hai đối tượng thời gian cần so sánh.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian là khoảng cách thời gian giữa $date1$date2. Nếu chạy thất bại, hàm trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_diff():

Code
$datetime1 = date_create('1975-04-30');
$datetime2 = date_create('2017-04-30');
$interval = date_diff($datetime1, $datetime2);
echo $interval->format('%R%y years');

Kết quả
+42 years

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP