Hàm date_get_last_errors() trong PHP

Hàm date_get_last_errors() sẽ trả về một mảng các cảnh báo và lỗi trong khi phân tích chuỗi thời gian.

Cú pháp

Cú phápdate_get_last_errors();

Hàm không có tham số.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các thông báo và các lỗi.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_get_last_errors():

Code
$date = date_create('freetuts.net');
echo "<pre>";
	print_r(date_get_last_errors());
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [warning_count] => 1
  [warnings] => Array
    (
      [6] => Double timezone specification
    )

  [error_count] => 2
  [errors] => Array
    (
      [0] => The timezone could not be found in the database
      [9] => Double timezone specification
    )

)

Tham số: php.net

Nguồn: freetuts.net