Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date_offset_get() trong PHP

Hàm date_offset_get() sẽ trả về múi giờ tính theo giây dựa theo giờ UTC.

Cú pháp

Cú phápdate_offset_get( $object);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian, chính là kết quả trả về từ hàm date_create().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về múi giờ của đối tượng thời gian truyền vào tính theo giây.

Cách sử dụng hàm date_create():

Code
$date = date_create();
echo date_offset_get($date)/3600 . "<br />";

$date = date_create("2017-05-01", timezone_open('America/New_York'));
echo date_offset_get($date)/3600  . "<br />";

Kết quả
7
-4

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP