Home > PHP Function > Date / Time function > date_parse_from_format()
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date_parse_from_format() trong PHP

Hàm date_parse_from_format() sẽ lấy thông tin của mốc thời gian truyền vào. Hàm sẽ căn cứ vào kiểu định dạng của chuỗi thời gian để lấy thông tin phù hợp.

Cú pháp

Cú pháp: date_parse_from_format( $str, $format);

Trong đó:

 • $str là chuỗi thời gian cần lấy thông tin.
 • $format là định dạng của $str.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các thông tin từ chuỗi thời gian truyền vào.

Cách sử dụng hàm date_parse_from_format():

$date = "24/08/2016 13:35:22";
echo "<pre>";
print_r(date_parse_from_format("d/m/Y H:i:s", $date));
echo "</pre>";

Array
(
  [year] => 2016
  [month] => 8
  [day] => 24
  [hour] => 13
  [minute] => 35
  [second] => 22
  [fraction] => 
  [warning_count] => 0
  [warnings] => Array
    (
    )

  [error_count] => 0
  [errors] => Array
    (
    )

  [is_localtime] => 
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP