Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date_sun_info() trong PHP

Hàm date_sun_info() sẽ lấy thông tin về thời gian mặt trời lặn, mặt trời mọc, thời gian bình minh bắt đầu, kết thúc .v.v. của một vị trí nào đó.

Cú pháp

Cú phápdate_sun_info( $time , $latitude , $longitude);

Trong đó:

  • $time là Timestamp, là số giây tính từ thời điểm đó so với 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1 tháng 1 năm 1970.
  • $latitude là vĩ độ của vị trí.
  • $longitude là kinh độ của vị trí.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng thông tin về thời gian mặt trời lặn, mặt trời mọc.v.v. nếu chạy thành công. Ngược lại hàm sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_sun_info():

Code
$sun_info = date_sun_info(strtotime("2017-05-03"), 21, 105.76);
foreach ($sun_info as $key => $val) {
    echo "$key: " . date("H:i:s", $val) . "<br />";
}

Kết quả
sunrise: 05:25:05
sunset: 18:22:33
transit: 11:53:49
civil_twilight_begin: 05:01:50
civil_twilight_end: 18:45:49
nautical_twilight_begin: 04:34:19
nautical_twilight_end: 19:13:20
astronomical_twilight_begin: 04:06:12
astronomical_twilight_end: 19:41:27

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP