Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date_timestamp_get() trong PHP

Hàm date_timestamp_get() sẽ lấy số giây tính từ 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1 tháng 1 năm 1970 cho đến mốc thời gian của đối tượng.

Cú pháp

Cú phápdate_timestamp_get( $object);

Trong đó:

  • $object là đối tượng mốc thời gian.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên chỉ số giây tính từ 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1 tháng 1 năm 1970 cho đến mốc thời gian của đối tượng.

Ví dụ

Ví dụ về hàm date_timestamp_get():

Code
$date = date_create();

date_time_set($date, 15, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') ." --- ". date_timestamp_get($date). "<br />";

date_time_set($date, 15, 65, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') ." --- ". date_timestamp_get($date). "<br />";

date_time_set($date, 15, 65, 127);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') ." --- ". date_timestamp_get($date). "<br />";

Kết quả
2017-05-03 15:40:00 --- 1493800800
2017-05-03 16:05:40 --- 1493802340
2017-05-03 16:07:07 --- 1493802427

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP