Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date_timezone_get() trong PHP

Hàm date_timezone_get() sẽ lấy về timezone của đối tượng thời gian được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdate_timezone_get( $object);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian cần lấy thông tin timezone.

Kết quả trả về

Hàm date_timezone_get() sẽ trả về kết quả là đối tượng DateTimeZone nếu hàm chạy thành công. Nếu hàm khởi chạy thất bại sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_timezone_get():

Code
$date = date_create();
$tz = date_timezone_get($date);
echo timezone_name_get($tz);

Kết quả:

Kết quả
Asia/Ho_Chi_Minh

Ví dụ 2:

Code
$date = date_create(null, timezone_open('Europe/London'));
$tz = date_timezone_get($date);
echo timezone_name_get($tz);

Kết quả:

Kết quả
Europe/London

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP