Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm date_timezone_set() trong PHP

Hàm date_timezone_set() sẽ thiếp lập timezone cho đối tượng thời gian được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdate_timezone_set( $object, $timezone);

Trong đó:

  • $object là đối tượng cần thiết lập lại timezone.
  • $timezonetimezone sẽ thiết lập cho đối tượng $object.

Kết quả trả về

Hàm date_timezone_set() sẽ trả về đối tượng thời gian nếu chạy thành công, ngược lại hàm trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_timezone_set():

Code
$date = date_create();
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:sP') . "<br />";

date_timezone_set($date, timezone_open('Europe/London'));
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:sP') . "<br />";

Kết quả
2017-05-03 22:38:47+07:00
2017-05-03 16:38:47+01:00

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP