Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP có tác dụng di chuyển con trỏ nội bộ của mảng tới phần tử cuối cùng.

Cú pháp

Cú phápend($array);

Trong đó:

 • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

Code
$array = array(
  'php',
  'java',
  'css',
  'html',
  );

echo end($array);

Kết quả
html

Ta sẽ nhận được kết quả là html cũng chính là phần tử cuối cùng của mảng $array.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

CopyAMP code " });

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP