Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP có tác dụng di chuyển con trỏ nội bộ của mảng tới phần tử cuối cùng.

Cú pháp

Cú phápend($array);

Trong đó:

 • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

Code
$array = array(
  'php',
  'java',
  'css',
  'html',
  );

echo end($array);

Kết quả
html

Ta sẽ nhận được kết quả là html cũng chính là phần tử cuối cùng của mảng $array.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP