Hàm fclose() trong PHP

Hàm fclose() sẽ đóng một tập tin đang mở.

Cú pháp

Cú phápfclose( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công và trả về False nếu thất bại.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm fclose():

Code
$handle = fopen('test.txt', 'r');

fclose($handle);

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP