Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm fclose() trong PHP

Hàm fclose() sẽ đóng một tập tin đang mở.

Cú pháp

Cú phápfclose( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công và trả về False nếu thất bại.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm fclose():

Code
$handle = fopen('test.txt', 'r');

fclose($handle);

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP