Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm fgets() trong PHP

Hàm fgets() sẽ đọc và lấy dữ liệu dòng hiện tại của con trỏ tệp tin.

Cú pháp

Cú phápfgets( $handle, $lenght);

Trong đó:

 • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 
 • $lenght là tham số, việc đọc sẽ kết thúc khi:
  • $lenght -1 byte đã được đọc.
  • đã đọc đến một dòng mới.
  • đã đọc hết file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi đọc được từ vị trí con trỏ tệp tin cho đến hết dòng, hoặc đủ số $lenght -1  byte.

Ví dụ

Đọc hết mỗi dòng bằng cách sử dụng biến $lenght lớn:

Code
file_put_contents('test.txt', 'freetuts.net <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgets($handle, 2048)) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}

Kết quả
freetuts.net 
this is a test

Ngừng đọc dù chưa hết dòng:

Code
file_put_contents('test.txt', 'freetuts.net <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgets($handle, 5)) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}

Kết quả
free
tuts
.net
/> 
this
is 
a te
st

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP