Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm fgetss() trong PHP

Hàm fgetss() sẽ đọc và lấy dữ liệu dòng hiện tại của con trỏ tệp tin. Tuy nhiên nó sẽ loại bỏ các thẻ HTML trong kết quả trả về.

Cú pháp

Cú phápfgetss( $handle, $lenght, $allow_tag);

Trong đó:

 • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 
 • $lenght là tham số, việc đọc sẽ kết thúc khi:
  • $lenght -1 byte đã được đọc.
  • đã đọc đến một dòng mới.
  • đã đọc hết file.
 • $allow_tag là chuỗi quy định các thẻ mà hàm sẽ giữ lại trong kết quả trả về.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi với các thẻ HTML, PHP bị loại bỏ đọc được từ vị trí con trỏ tệp tin cho đến hết dòng, hoặc đủ số $lenght -1  byte.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm fgetss():

Code
file_put_contents('test.txt', 'freetuts.net <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgets($handle, 2048)) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}

Kết quả
there is freetuts.net this is a test

Sử dụng tham số thứ 3 để giữ lại thẻ <b>:

Code
file_put_contents('test.txt', 'there is <b>freetuts.net</b> <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgetss($handle, 2048, "<b>")) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}

Kết quả
there is <b>freetuts.net</b> this is a test

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP