Hàm file_exists() trong PHP

Hàm file_exists() sẽ kiểm tra xem file hoặc thư mục có tồn tại hay không.

Cú pháp

Cú phápfile_exists( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file hoặc thư mục cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu file, thư mục truyền vào tồn tại. Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm file_exists():

Code
file_put_contents('test.txt', 'this is a test');

if (file_exists('test.txt')) {
	echo "file tồn tại!";
}else{
	echo "file không tồn tồn tại!";
}

Kết quả
file tồn tại!

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net