Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm file_put_contents() trong PHP

hàm file_put_contents() sẽ ghi nội dung vào file truyền vào. Nếu file không tồn tại, hàm sẽ tạo file và ghi nội dung vào đó. Nếu file đã tồn tại, hàm sẽ ghi đè lên nội dung cũ nếu tham số FILE_APPEND không được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfile_put_contents( $filename, $data, $flag);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $data là nội dung của file.
  • $flag là tham số, mang một trong các giá trị sau:
    • FILE_USE_INCLUDE_PATH : hàm sẽ tìm kiếm $filename trong include directory, xem thêm include_path  để tìm hiểu.
    • FILE_APPEND : nếu file đã tồn tại, hám sẽ không ghi đè $data vào nội dung sẵn có mà sẽ nối $data vào cuối file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte của nội dung $data đã được ghi vào $filename. Nếu chạy thất bại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm file_put_contents():

Code
file_put_contents('test.txt', 'this is a test');
//đọc toàn bộ file
echo file_get_contents('test.txt');

Kết quả
this is a test

Sử dụng $flag, file test.txt tạo từ ví dụ 1:

Code
file_put_contents('test.txt', ' used file_get_contents function.', FILE_APPEND);
//đọc toàn bộ file
echo file_get_contents('test.txt');

Kết quả
this is a test used file_get_contents function.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP