Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm filegroup() trong PHP

Hàm filegroup() sẽ lấy ra id của nhóm file được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfilegroup( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về id của nhóm file của file hiện tại.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ mình lấy từ trang chủ php.net, lưu ý các hàm posix sẽ không hoạt động trên hệ điều hành window.

Code
$filename = 'index.php';
print_r(posix_getgrgid(filegroup($filename)));

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP