Hàm filegroup() trong PHP

Hàm filegroup() sẽ lấy ra id của nhóm file được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfilegroup( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về id của nhóm file của file hiện tại.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ mình lấy từ trang chủ php.net, lưu ý các hàm posix sẽ không hoạt động trên hệ điều hành window.

Code
$filename = 'index.php';
print_r(posix_getgrgid(filegroup($filename)));

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net