Hàm filemtime() trong PHP

Hàm filemtime() sẽ lấy ra thời gian lần chỉnh sửa cuối cùng của nội dung file.

Cú pháp

Cú phápfilemtime( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số giây thuộc kiểu Unix timestamp.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm filemtime():

Code
$filename = 'test.txt';
file_put_contents($filename, 'this a test string');
echo "$filename được tạo vào lúc: " .date ("F d Y H:i:s.", time()). "<br />";
sleep(15);
$handle = fopen($filename, 'r+w');
fwrite($handle, 'freetuts.nettttt');
fclose($handle);
if (file_exists($filename)) {
    echo "$filename được sửa lần cuối vào lúc: " .
    date ("F d Y H:i:s.", filemtime($filename)). "<br />";
}

Kết quả
test.txt được tạo vào lúc: May 09 2017 14:55:58.
test.txt được sửa lần cuối vào lúc: May 09 2017 14:56:13.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

CopyAMP code " });

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP