Hàm fileowner() trong PHP

Hàm fileowner() sẽ trả về user sở hữu file truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfileowner( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về ID của user sở hữu file được truyền vào. Nếu chạy thất bại, hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ mình lấy tại trang chủ php.net, lưu ý các hàm posix không hỗ trợ cho hệ điều hành window.

Code
$filename = 'index.php';
print_r(posix_getpwuid(fileowner($filename)));

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP