Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm fileowner() trong PHP

Hàm fileowner() sẽ trả về user sở hữu file truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfileowner( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về ID của user sở hữu file được truyền vào. Nếu chạy thất bại, hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ mình lấy tại trang chủ php.net, lưu ý các hàm posix không hỗ trợ cho hệ điều hành window.

Code
$filename = 'index.php';
print_r(posix_getpwuid(fileowner($filename)));

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP