Hàm filesize() trong PHP

Hàm filesize() sẽ lấy kích thước của tập tin truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfilesize( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một số nguyên, là kích thước của file truyền vào tính theo byte.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm filesize():

Code
$filename = 'test.txt';
$size = filesize($filename);

echo "kích thước của file $filename là: ". $size . "byte.";

Kết quả
kích thước của file test.txt là: 18byte.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

CopyAMP code " });

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP