Hàm filetype() trong PHP

Hàm filetype() sẽ lấy kiểu của file truyền vào.

Cú pháp

Cú pháp: filetype( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn của file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về kiểu của file. Các kiểu có thể bao gồm fifo, char, dir, block, link, file, socket and unknown( không xác định).

Ví dụ

Một số ví dụ về cách sử dụng hàm filetype():

Code
echo filetype('test.txt') . "<br />";
echo filetype('./images/');

Kết quả
file
dir

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP