Hàm filetype() trong PHP

Hàm filetype() sẽ lấy kiểu của file truyền vào.

Cú pháp

Cú pháp: filetype( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn của file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về kiểu của file. Các kiểu có thể bao gồm fifo, char, dir, block, link, file, socket and unknown( không xác định).

Ví dụ

Một số ví dụ về cách sử dụng hàm filetype():

Code
echo filetype('test.txt') . "<br />";
echo filetype('./images/');

Kết quả
file
dir

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net