Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm filetype() trong PHP

Hàm filetype() sẽ lấy kiểu của file truyền vào.

Cú pháp

Cú pháp: filetype( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn của file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về kiểu của file. Các kiểu có thể bao gồm fifo, char, dir, block, link, file, socket and unknown( không xác định).

Ví dụ

Một số ví dụ về cách sử dụng hàm filetype():

Code
echo filetype('test.txt') . "<br />";
echo filetype('./images/');

Kết quả
file
dir

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP