Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm floatval() trong PHP

Hàm floatval() trả về giá trị float của biến.

Cú pháp

Cú phápfloatval( $var);

Trong đó:

  • $var là biến truyền vào.

Ví dụ

Code
$var1 = '3.2408freetuts';
$var2 = 'freetuts3.2408';
$float_value1 = floatval($var1);
$float_value2 = floatval($var2);
echo 'float value 1 : ' . $float_value1 . '<br />'; 
echo 'float value 2 : ' . $float_value2; 

Kết quả
float value 1 : 3.2408
float value 2 : 0

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP