Hàm fputs() trong PHP

hàm fputs() sẽ ghi nội dung nào đó vào vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin của file. Nếu file đã có nội dung, nó sẽ ghi đè lên những nội dung trùng vị trí.

Cú pháp

Cú phápfputs( $handle, $string, $lenght);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó, là kết quả trả về từ hàm fopen().
  • $string là nội dung muốn ghi.
  • Hàm sẽ kết thúc nếu đã ghi đủ $lenght byte vào $handle.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte đã ghi vào file. Nếu ghi thất bại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm fputs():

Code
file_put_contents('test.txt', 'freetuts.net');
$fp = fopen('test.txt','r+');
echo file_get_contents('test.txt') ."<br />";
echo "số kí tự đã ghi là: " . fputs($fp, "examples") ."<br />";
echo file_get_contents('test.txt') ."<br />";

Kết quả
freetuts.net
số kí tự đã ghi là: 8
examples.net

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net