Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm fread() trong PHP

Hàm fread() sẽ đọc nội dung của file truyền vào.

Hàm sẽ dừng việc đọc khi:

  • Đã đọc đủ $lenght byte.
  • Đã đọc đến cuối file.
  • Hết thời gian socket timeout.

Cú pháp

Cú phápfread( $filename, $lenght);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần đọc nội dung.
  • $lenght là độ dài tối da hàm sẽ đọc.

Kết quả trả về

Hàm trả về nội dung đã đọc được, nếu việc đọc thất bại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm fread():

Code
file_put_contents('test.txt', 'freetuts.net');
$filename = "test.txt";
$handle = fopen($filename, "r");
echo $contents = fread($handle, 8);
fclose($handle);

Kết quả
freetuts

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP