Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm fseek() trong PHP

Hàm fseek() sẽ đặt vị trí cho con trỏ tệp tin của file được truyền vào. Vị trí mới sẽ được tính bằng số byte của các kí tự tính từ đầu file.

Cú pháp

Cú phápfseek( $handle, $offset, $option);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bằng hàm fopen().
  • $offset là vị trí con trỏ tệp tin sẽ đến.
  • $option là tham số mang 1 trong các giá trị sau:
    • SEEK_SET: vị trí $offset tính bằng bytes.
    • SEEK_CUR: vị trí sau cùng sẽ bằng vị trí hiện tại + $offset.
    • SEEK_END: vị trí sau cùng sẽ bằng vị trí cuối của file + $offset.

Kết quả trả về

Hàm fseek() sẽ trả về 0 nếu thành công, nếu thất bại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm fseek():

Code
$fp = fopen('test.txt', 'r+');
echo ftell($fp) ." <br />";
fseek($fp, 5);
echo ftell($fp);

Kết quả
0 
5

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP