Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm fstat() trong PHP

Hàm fstat() sẽ lấy thông tin của file truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfstat( $handle);

Trong đó:

 • $handle là file đã mở trước đó bởi hàm fopen().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa thông tin của file truyền vào.

Ví dụ

Ví dụ về hàm fstat():

Code
$fp = fopen('test.txt', 'r+');

echo "<pre>";
  print_r(fstat($fp));
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [0] => 0
  [1] => 0
  [2] => 33206
  [3] => 1
  [4] => 0
  [5] => 0
  [6] => 0
  [7] => 157
  [8] => 1494244328
  [9] => 1494338256
  [10] => 1494244328
  [11] => -1
  [12] => -1
  [dev] => 0
  [ino] => 0
  [mode] => 33206
  [nlink] => 1
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [rdev] => 0
  [size] => 157
  [atime] => 1494244328
  [mtime] => 1494338256
  [ctime] => 1494244328
  [blksize] => -1
  [blocks] => -1
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP