Hàm fwrite() trong PHP

Hàm fwrite() sẽ ghi nội dung nào đó vào vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin của file. Nếu file đã có nội dung, nó sẽ ghi đè lên những nội dung trùng vị trí.

Cú pháp

Cú phápfwrite( $handle, $string, $lenght);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó, là kết quả trả về từ hàm fopen().
  • $string là nội dung muốn ghi.
  • Hàm sẽ dừng việc ghi khi đã ghi được $lenght byte.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte đã ghi vào file. Nếu ghi thất bại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản:

Code
file_put_contents('test.txt', 'freetuts.net');
$fp = fopen('test.txt','r+');
echo file_get_contents('test.txt') ."<br />";
echo "số kí tự đã ghi là: " . fwrite($fp, "examples") ."<br />";
echo file_get_contents('test.txt') ."<br />";

Kết quả
freetuts.net
số kí tự đã ghi là: 8
examples.net

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net