Hàm get_defined_vars() trong PHP

Hàm get_defined_vars() sẽ trả về một mảng bao gồm tất cả các biến, mảng đã được định nghĩa trước đó. Mỗi biến, mảng được định nghĩa sẽ là một phần tử của mảng được tạo thành.

Cú pháp

Cú phápget_defined_vars();

Hàm get_defined_vars() không sử dụng tham số truyền vào.

Ví dụ

Code
$khoahoc = [
	'php',
	'js',
	'css',
	'html'
];
$framework = [
	'laravel',
	'CI',
	'Zend'
];
$web = 'freetuts.net';

$arr = get_defined_vars();
echo "<pre>";
	print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [khoahoc] => Array
    (
      [0] => php
      [1] => js
      [2] => css
      [3] => html
    )

  [framework] => Array
    (
      [0] => laravel
      [1] => CI
      [2] => Zend
    )

  [web] => freetuts.net
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

CopyAMP code " });

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP