Hàm gettype() trong PHP

Hàm gettype() trả về kiểu dữ liệu của biến.

Cú pháp

Cú phápgettype( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm gettype():

Code
$var1 = 'freetuts.net';
echo gettype($var1) . '<br />';

$var2 = 23;
echo gettype($var2) . '<br />';

$var3 = 4.575;
echo gettype($var3);

Kết quả
string
integer
double

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

CopyAMP code " });

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP