Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm hash_copy() trong PHP

Hàm hash_copy() sẽ sao chép tài nguyên quy định thuật toán mã hóa và lưu vào biến nào đó.

Cú pháp

Cú pháp:  hash_copy( $context);

Trong đó:

  • $context là tài nguyền quy định thuật toán mã hóa. $context là kết quả trả về của hàm hash_init().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một tài nguyên quy định thuật toán mã hóa. Tài nguyên tương đương với tài nguyên truyền vào.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm hash_copy():

Code
$ctx = hash_init('md5');
hash_update($ctx, 'This is a test');
$copy = hash_copy($ctx);
echo hash_final($ctx). "<br />";
echo hash_final($copy). "<br />";

Kết quả
ce114e4501d2f4e2dcea3e17b546f339
ce114e4501d2f4e2dcea3e17b546f339

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP