Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm hash_final() trong PHP

Hàm hash_final() sẽ hoàn thành bước cuối cùng trong quá trình mã hóa và nhận về kết quả mã hóa.

Cú pháp

Cú pháphash_final($context, $raw_output);

Trong đó:

  • $context sẽ là tài nguyên quy định thuật toán mã hóa. $context chính là kết quả của hàm hash_init().
  • $raw_output là tham số không bắt buộc, giá trị mặc định là FALSE.
    • Nếu $raw_output = FALSE, hàm hash_final() sẽ trả về kết quả là chuỗi thập phân in thường.
    • Nếu $raw_output = TRUE, hàm hash_final() sẽ trả về kết quả là chuỗi nhị phân.

Kết quả trả về

Hàm chả về chuỗi đã được mã hóa.

Ví dụ

Sử dụng hàm hash_final() nhận kết quả là chuỗi thập phân in thường:

Code
$ctx = hash_init("md5");
hash_update($ctx, "this is a test") . "<br />";
echo hash_final($ctx) . "<br />";

Kết quả
54b0c58c7ce9f2a8b551351102ee0938

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP