Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm hash_init() trong PHP

Hàm hash_init() sẽ quy định thuật toán mã hóa được sử dụng trong quá trình mã hóa.

Cú pháp

Cú pháphash_init( $algo);

Trong đó

  • $algo là thuật toán mã hóa.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một tài nguyên quy định thuật toán mã hóa, tài nguyên này sẽ được sử dụng trong các hàm hash_update(), hash_update_stream(), hash_update_file(), và hash_final().

Ví dụ

Cách sử dụng hàm hash_init():

Code
$ctx = hash_init('md5');
hash_update($ctx, 'This a test string');
echo hash_final($ctx);

Kết quả
d25a9357d0b6daa60fae67ab419a1f20

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP