PHP Function: hex2bin()

Hàm hex2bin() sẽ giải mã chuỗi thập lục phân. Hàm sẽ trả về một chuỗi được giải mã từ một chuỗi thập lục phân.

Cú pháp

Cú pháphex2bin( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi thập lục phân cần giải mã.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình lấy từ trang chủ php.net:

Code
$hex = hex2bin("6578616d706c65206865782064617461");
var_dump($hex);

Kết quả
string(16) "example hex data"

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net