Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm hex2bin() trong PHP

Hàm hex2bin() sẽ giải mã chuỗi thập lục phân. Hàm sẽ trả về một chuỗi được giải mã từ một chuỗi thập lục phân.

Cú pháp

Cú pháphex2bin( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi thập lục phân cần giải mã.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình lấy từ trang chủ php.net:

Code
$hex = hex2bin("6578616d706c65206865782064617461");
var_dump($hex);

Kết quả
string(16) "example hex data"

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP