Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm htmlentities() trong PHP

Hàm htmlentities() sẽ chuyển các kí tự thích hợp thành các kí tự HTML entiies.

Kí thự HTML entiies là các kí tự dùng để hiển thị các biểu tượng, kí tự trong HTML. Ví dụ muốn hiển thị 5 dấu cách, nếu bạn chỉ sử dụng dấu cách bình thường trình duyệt sẽ loại bỏ 4 dấu và chỉ dữ lại 1 dấu cách, muốn hiển thị tất cả bạn sẽ phải sử dụng HTML entiies.

Cú pháp

Cú pháp: htmlentities( $str, $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401, $encoding = ini_get("default_charset");

Trong đó:

 • $str là chuỗi truyền vào.
 • $flags là tham số mang một trong những giá trị sau:
  • ENT_COMPAT.
  • ENT_QUOTES.
  • ENT_NOQUOTES.
  • ENT_IGNORE .
  • ENT_SUBSTITUTE.
  • ENT_DISALLOWED.
  • ENT_HTML401.
  • ENT_XML1.
  • ENT_XHTML.
  • ENT_HTML5.
 • $encoding là tham số không bắt buộc.

Ví dụ

Code
$html="<html> <head><head>something like this  </html>";
$str = htmlentities( $html, ENT_COMPAT, 'UTF-8')."<br />";
$htmlentity = htmlentities( $str, ENT_COMPAT, 'UTF-8');

echo $str. "<br \>";
echo $htmlentity . "<br \>";

Kết quả
<html> <head><head>something like this </html><br />
<br />
&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;head&gt;something like this &lt;/html&gt;<br />

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP