Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm implode() trong PHP

Hàm implode() sẽ nối các phân tử của mảng lại thành một chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi bao gồm các phần tử của mảng được ngăn cách bằng một kí tự nào đó được truyền vào.

Hàm implode() có cách chức năng tương tự như hàm join().

Cú pháp

Cú phápimplode( $char, $arrr);

Trong đó:

  • $char là kí tự ngăn cách các phần tử.
  • $arr là mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Ví dụ 1: Chuyển một mảng đơn giản thành một chuỗi:

Code
$array = array(
	'PHP',
	'CSS',
	'JS'
	);
$str = implode(",", $array);

echo $str ;

Kết quả
PHP,CSS,JS

Ví dụ 2: Nếu mảng rỗng được truyền vào, hàm sẽ trả về chuỗi rỗng:

Code
$str = implode(",", array());

echo $str ;

Kết quả
 

Tham khảo : php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP