Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm is_callable() trong PHP

Hàm is_callable() sẽ kiểm tra xem giá trị của biến có thể được gọi như một hàm hay không. Nếu có, hàm trả về TRUE và ngược lại nếu không, hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápis_callable( $var, $syntax_only = false, &$callable_name);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.
  • $syntax_only là tham số, nếu mang giá trị TRUE hàm sẽ chỉ kiểm tra những biến có giá trị có thể được đặt làm tên của một hàm hoặc một phương thức, nó sẽ loại bỏ các giá trị không phải là chuỗi hoặc mảng.
  • &$callable_name là tên hàm hoặc tên phương thức, nếu hàm chưa được định nghĩa, nó sẽ mang giá trị tên của biến $var.

Ví dụ

Biến có giá trị là một chuỗi đơn giản:

Code
function showFunction() 
{
}

$functionVariable = 'showFunction';

var_dump(is_callable($functionVariable, true, $callable_name));  

echo '<br />';

echo $callable_name; 

Kết quả
bool(true) 
showFunction

Giá trị của biến là một mảng bao gồm phương thức:

Code
class showClass {

  function showMethod() 
  {
  }

}

$object = new showClass();

$var = array(
	$object,
	'showMethod'
);

var_dump(is_callable($var, true, $callable_name)); 

echo '<br />';

echo $callable_name;
});

Kết quả
bool(true) 
showClass::showMethod

Tham khảo : php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP