Hàm is_dir() trong PHP

Hàm is_dir() sẽ kiểm tra xem đường dẫn truyền vào có phải là một thư mục hay không.

Cú pháp

Cú phápis_dir( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn truyền vào tồn tại và là một thư mục, Ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm is_dir():

Code
function checkdir( $path){
	if (is_dir($path)) {
		return $path . " là một thư mục <br />";
	}else{
		return $path . " không phải một thư mục <br />";
	}
}

echo checkdir("test.txt");
echo checkdir("css");
echo checkdir("files");
echo checkdir("something");

Kết quả
test.txt không phải một thư mục 
css là một thư mục 
files là một thư mục 
something không phải một thư mục 

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net