Hàm is_executable() trong PHP

Hàm is_executable() sẽ kiểm tra xem file truyền vào có quyền thực thi hay không.

Cú pháp

Cú phápis_executable( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu file truyền vào có thể thực thi, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_executable():

Code
function checkexEcutable( $path){
	if (is_executable($path)) {
		return $path . " có thể thực thi <br />";
	}else{
		return $path . " không thể thực thi <br />";
	}
}
echo checkexEcutable("test.txt");
echo checkexEcutable("css");
echo checkexEcutable("files");

Kết quả
test.txt không thể thực thi 
css không thể thực thi 
files không thể thực thi 

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

CopyAMP code " });

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP