Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm is_link() trong PHP

Hàm is_link() sẽ kiểm tra xem đường dẫn truyền vào có phải một đường dẫn tượng trưng không.

Cú pháp

Cú phápis_link( $path);

Trong đó:

  • $path là đường dẫn cần kiểm tra

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn tồn tại và là một đường dẫn tượng trưng. Ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_link():

Code
function checkLink( $path){
	if (is_link($path)) {
		return $path . " là một link <br />";
	}else{
		return $path . " không phải một link <br />";
	}
}
echo checkLink("test.txt");
echo checkLink("/css/");
echo checkLink("something");

Kết quả
test.txt không phải một link 
/css/ không phải một link 
something không phải một link 

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP