Hàm is_link() trong PHP

Hàm is_link() sẽ kiểm tra xem đường dẫn truyền vào có phải một đường dẫn tượng trưng không.

Cú pháp

Cú phápis_link( $path);

Trong đó:

  • $path là đường dẫn cần kiểm tra

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn tồn tại và là một đường dẫn tượng trưng. Ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_link():

Code
function checkLink( $path){
	if (is_link($path)) {
		return $path . " là một link <br />";
	}else{
		return $path . " không phải một link <br />";
	}
}
echo checkLink("test.txt");
echo checkLink("/css/");
echo checkLink("something");

Kết quả
test.txt không phải một link 
/css/ không phải một link 
something không phải một link 

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP