Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm is_numeric() trong PHP

Hàm is_numeric() sẽ kiểm tra biến có thuộc kiểu số hoặc chuỗi số hay không. chuỗi số bao gồm bất kì chữ số nào, số thập phân, số mũ .v.v. Nếu biến thuộc một trong số những kiểu trên hàm trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú pháp: is_numeric( $var);

Trong đó

 • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình lấy từ trang chủ php.net.

Code
$tests = array(
  "42",
  1337,
  0x539,
  02471,
  0b10100111001,
  1337e0,
  "not numeric",
  9.1
);

foreach ($tests as $element) {
  if (is_numeric($element)) {
    echo "'{$element}' is numeric <br />" ;
  } else {
    echo "'{$element}' is NOT numeric <br />";
  }
}

Kết quả
'42' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'not numeric' is NOT numeric 
'9.1' is numeric 

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP