Hàm is_object() trong PHP

Hàm is_object() sẽ kiểm tra biến truyền vào có phải là một đối tượng hay không. Nếu biến truyền vào là một đối tượng hàm trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú pháp: is_object( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Code
//khai báo class mới
class Object 
{
	
}
$obj = new Object();
if (is_object($obj)) {
    echo "biến truyền vào là một đối tượng <br />" ;
} else {
    echo "biến truyền vào không phải là đối tượng<br />";
}

Kết quả
biến truyền vào là một đối tượng 

Code
$var = 'freetuts.net';
if (is_object($var)) {
    echo "biến truyền vào là một đối tượng <br />" ;
} else {
    echo "biến truyền vào không phải là đối tượng<br />";
}

Kết quả
biến truyền vào không phải là đối tượng

Tham khảo: php.net

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP