Hàm is_real() trong PHP

Hàm is_real() sẽ kiểm tra xem biến có thuộc kiểu float hay không. Nếu biến thuộc kiểu float hàm trả về TRUE, và ngược lại hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú pháp: is_real( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Code
$var = 42.56;
if (is_real($var)) {
    echo "biến truyền vào thuộc kiểu float <br />" ;
} else {
    echo "biến truyền vào không thuộc kiểu float <br />";
}

Kết quả
biến truyền vào thuộc kiểu float 

Code
$var = 'freetuts.net';
if (is_real($var)) {
    echo "biến truyền vào thuộc kiểu float <br />" ;
} else {
    echo "biến truyền vào không thuộc kiểu float <br />";
}

Kết quả
biến truyền vào không thuộc kiểu float 

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net