Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm is_resource() trong PHP

Hàm is_resource() dùng để kiểm tra biến có phải là tài nguyên hay không, thường dùng để kiểm tra kết nối tới cơ sở dữ liệu. Hàm trả về TRUE nếu biến truyền vào là một kết nối hợp lệ, ngược lại hàm trả về FALSE nếu kết nối không hợp lệ.

Cú pháp

Cú pháp: is_resource( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Trong các ví dụ này mình sử dụng Xampp để thực hiện.

Code
$db_link = @mysql_connect('freetutslocal', 'freetuts', '');
if (!is_resource($db_link)) {
    die('Can\'t connect : ' . mysql_error());
}else{
	echo 'đây là một tài nguyên';
}

Kết quả
Can't connect : php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known.

Do mình viết sai tên máy chủ ảo nên kết nối không thành công, hàm trả về FALSE.

Code
$db_link = @mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!is_resource($db_link)) {
    die('Can\'t connect : ' . mysql_error());
}else{
	echo 'đây là một tài nguyên';
}

Kết quả
đây là một tài nguyên

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP